Zeiberlichova 49

Zápis do 1. třídy – obecné info

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  – obecné informace

 

Upřesňující informace k organizaci zápisu budou zveřejněny do konce března! Sledujte, prosím, naše stránky.

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční:

  • vzhledem k mimořádným opatřením budou aktuální data zveřejněna do konce března

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

  1. Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věk šesti let.

 

  1. Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

 

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky, podají podle § 36 odst. 4 písemně žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad s oběma přílohami mohou rodiče odevzdat přímo u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2020 do kanceláře školy. Proto je nutné se včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP, SPC aj. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.

Kontakt na PPP: https://www.pppbrno.cz/cs/

 

Jak postupovat před zápisem:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz v termínu od 18.3.2020 musí rodiče vyplnit žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout a donést s sebou na termín zápisu.

Na přihlášce k přijetí ke vzdělávání na základní škole, kterou si přinesete vytištěnou, je třeba uvést oba zákonné zástupce a zaškrtnout, který zákonný zástupce bude dítě ve věci zápisu zastupovat. Takto vyplněná přihláška pak musí být podepsána oběma zákonnými zástupci!!!

Rodičům, kteří nemají přístup k internetu, nabízíme pomoc při sepsání a vytištění žádosti po individuální domluvě.

 

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

  • Vytištěnou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“
  • Rodný list dítěte
  • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce)
  • Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu

 

     Po zápisu:

Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod kódy na webu školy a u hlavního vchodu do budovy školy.

Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.