Zeiberlichova 49

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 1. Dítě je dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, umí ovládat své tělo a je samostatné v sebeobsluze:

 

 • koordinované pohyby, hází, chytá míč, udrží rovnováhu, běhá, skáče, bezpečně se pohybuje ve známém prostředí
 • svlékne se, oblékne, obuje
 • používá příbor, nalije si nápoj, je při jídle samostatné
 • používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje si a osuší ruce, použije toaletní papír, spláchne po sobě na WC, uklidí po sobě
 • posbírá a uklidí předměty a pomůcky na své místo, připraví další pomůcky, srovná hračky
 • udržuje ve svých věcech pořádek

 

 1. Dítě je relativně citově samostatné a řídí své chování:

 

 • nemá problém s odloučením od rodičů
 • má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • je emočně stabilní (bez výrazných výkyvů nálad)
 • reaguje přiměřeně na úspěch i neúspěch, dokáže se přizpůsobit
 • je zodpovědné za své chování
 • dodržuje pravidla

 

 1. Dítě zvládá přiměřeně jazykové, řečové a komunikativní dovednosti:
 • vyslovuje správně všechny hlásky, sykavky atd.
 • mluví ve větách, vypráví příběhy a popisuje situace
 • mluví většinou gramaticky správně
 • rozumí většině slov a výrazů
 • má přiměřenou slovní zásobu
 • vede rozhovor s dětmi, dospělými, „neskáče do řeči“
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno
 • používá gesta, mimiku, řeč těla atd.
 • spolupracuje se skupinou
 1. Dítě zvládá koordinaci oko/ruka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci:
 • pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje
 • dokáže navlékat korálky
 • drží správně tužku, tahy jsou plynulé, obkresluje, vybarvuje
 • napodobuje geometrické obrazce, tvary i písmena
 • zpravidla řadí prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení, při jiných činnostech atd.

 

 1. Dítě je schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy:
 • rozlišuje a porovná podstatné znaky a vlastnosti (barva, velikost, tvar, materiál, figura, pozadí), hledá společné a rozdílné znaky
 • složí slovo ze slabik a obrázek z tvarů
 • rozliší zvuky běžné, jednoduché hudební nástroje atd.
 • pozná rozdíl mezi hláskami (tvrdé, měkké, krátké, dlouhé)
 • vytleskává slabiky ve slově
 • najde rozdíly mezi obrázky, doplňuje detaily
 • rozliší jednoduché obrazné i abstraktní symboly a znaky (písmena, čísla, dopravní značky, aj.)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku
 • reaguje správně na světelné a zvukové signály

 

 1. Dítě zvládá jednoduché logické a myšlenkové operace, orientuje se v elementárních matematických pojmech:
 • ukazuje číslo na prstech, počet předmětů, chápe, že číslovka vyjadřuje počet
 • vyjmenuje číselnou řadu, spočítá počet prvků minimálně do 5-10
 • pozná a určí rozdíl v rozsahu do pěti prvků, kde je méně/více
 • pozná základní geometrické tvary
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje, přiřazuje předměty dle kritéria
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší snadné problémy, hádanky, labyrinty
 • rozumí pojmům –nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, vně, dříve, později, včera, dnes
 • rozumí pojmům velikosti a hmotnosti

 

 1. Dítě má dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost záměrného zapamatování si a učení se:
 • soustředěně pozoruje 10–15 min
 • soustředí se i na činnosti, které ho nezajímají
 • záměrně si pamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, reprodukuje to a hodnotí
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol, povinnost, soustředěně se věnuje zadaným činnostem, neodbíhá k jiným, vyvine úsilí k jejich dokončení
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

 1. Dítě je přiměřeně sociálně samostatné, vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině:
 • umí pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se
 • navazuje kontakty s dětmi, dospělými, bez problémů, mluví s těmi, ke kterým pociťuje náklonnost, s kamarády
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • hledá partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role
 • zapojuje se do práce ve skupině, spolupracuje, přizpůsobuje se skupině
 • vyjednává, dohodne se, umí vyslovit svůj názor a obhájit ho
 • ve skupině dodržuje daná a pochopená pravidla, ví, že se jimi musí řídit
 • k ostatním se chová přátelsky, citlivě, ohleduplně
 • je schopné brát ohled na druhé (počká, vystřídá se, pomáhá)

 

 1. Dítě vnímá kulturní podněty a projevuje tvořivost:
 • pozorně poslouchá literární, filmové, dramatické a hudební představení
 • zaujme ho výstava loutek, fotografií, návštěva ZOO atd.
 • je schopno účastnit se dětských kulturních programů, slavností, sportovních akcí
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek, příběhů, má oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní, říkadel
 • zpívá jednoduché písně, dodržuje rytmus, umí ho vytleskat
 • vytváří, modeluje, kreslí, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry

 

 

 1. Dítě se orientuje ve svém prostředí, okolním světě a v praktickém životě:
 • vyzná se v prostředí doma a ve škole, ví, kde bydlí, kam chodí do školy, kde jsou obchody, hřiště, kam se má obrátit, když potřebuje pomoci
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává
 • ví, jak se chovat doma, v MŠ, na veřejnosti, u lékaře, v divadle atd.
 • má poznatky ze světa přírody, lidí, kultury, pozná a pojmenuje své tělo, zná i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny, rozlišuje povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat atd.
 • přiměřeně se zapojuje so péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí (zná města, hory, řeky, jazyk, kulturu, ví, že existují jiné národy, Vesmír, aj.
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti, ví, že existují určitá nebezpečí, zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici…
 • zná faktory poškozující zdraví
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování (šikana, násilí, aj.)

Menu ZŠ