Zeiberlichova 49

Poplatky ve školní družině

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova49, příspěvková organizace,

644 00 Brno

ORGANIZAČNÍ ŘÁD   ŠKOLY

    POPLATKY VE ŠKOLNÍ   DRUŽINĚ

Vypracoval: PaedDr. Alena Zanettiová, ředitelka školy
Schválil: PaedDr. Alena Zanettiová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne 28.8. 2008
Směrnice nabývá platnosti ode dne:    1.9. 2008
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:    1.9. 2008
Změny ve směrnici jsou prováděny formou písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

 1. Přihlašování a odhlašování
 2. a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízené zaměstnankyně. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků,   předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 3. b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 4. c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 5. d) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.

 

 1. Stanovení výše úplaty ve družině
 2. Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
 3. Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2008. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
 4. Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
 5. Úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
 6. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.
 7. Dále může být úplata snížena účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení a účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.

 

 1. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku
 2. Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
 3. Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

 

 1. Podmínky úplaty
 2. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.
 3. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 4. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
 5. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mária Střížová, vedoucí vychovatelka školní družiny.
 3. O kontrolách provádí písemné záznamy
 4. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.
 5. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9. 2008

 

 

 

V Brně dne 28.8. 2009

 

PaedDr. Alena Zanettiová,

ředitelka školy

 

příloha:

– stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Stanovení úplaty

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49,příspěvková organizace, 644 00 Brno

 

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100,- Kč měsíčně.

 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

 

 

 

 

 

V Brně dne 28.8. 2008

 

 

 

PaedDr. Alena Zanettiová,

ředitelka školy

 

 

 

Příloha č. 1 – Stanovení úplaty

 

Označení školy

 

Č.j.:         /2009

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 60 Kč měsíčně.

 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

 

 

V ________ dne__________

 

 

(hranaté razítko)

 

 

 

(podpis)

 

 

 

titul, jméno, příjmení

ředitel školy

 

 

 

 

Příloha č. 2. – Prominutí úplaty, když žadatel pobírá sociální příplatek

 

Označení školy

 

Panu – paní (žadateli)

 

Č.j.:         /2009

 

Rozhodnutí o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

Vážená paní (vážený pane),

 

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ________ (jméno, příjmení, datum narození).

 

Na základě § 11, odst. (3), písmene a) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání jsem rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině

 

promíjím na období 5.3.2009 – xx.x.2009.

 

 

 

Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty bylo zahájeno z podnětu rodičů, na základě jejich žádosti, doložené rozhodnutím úřadu práce o tom, že žadatel pobírá sociální příplatek podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění a žák je společně posuzovanou osobou pro tento nárok. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že sociální příplatek je žadateli vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl o prominutí úplaty.

 

 

 

V ________ dne__________

 

(hranaté razítko)

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis)

 

titul, jméno, příjmení

ředitel školy

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Prominutí úplaty, když žadatel má dítě v pěstounské péči

 

Označení školy

 

Panu – paní (žadateli)

 

Č.j.:         /2009

 

Rozhodnutí o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

Vážená paní (vážený pane),

 

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ________ (jméno, příjmení, datum narození).

 

Na základě § 11, odst. (3), písmene b) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání jsem rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině

 

promíjím na období 5.3.2009 – xx.x.2009.

 

Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty bylo zahájeno z podnětu žadatele, na základě jeho žádosti, doložené rozhodnutím o tom, že je mu dítě svěřeno do pěstounské péče, a že dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že tento příspěvek je vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl o prominutí úplaty.

 

 

V ________ dne__________

 

 

 

(hranaté razítko)

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis)

 

 

titul, jméno, příjmení

ředitel školy

Menu ZŠ