Zeiberlichova 49

Volby do Školské rady

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

po třech letech končí funkční období Školské rady při Základní školy Brno, Zeiberlichova 49, která byla zřízena na základě §167 zákona561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.

Volby se uskuteční ve středu 16.1. 2019 v průběhu konzultačních hodin. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně jedno jméno z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním více než jednoho jména bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volební urny, která bude umístěna v přízemí budovy školy.

Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členem školské rady se stane jeden kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Školská rada a volby se podle   § 167 řídí těmito pravidly:

 1. Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada  má podle § 168 tyto kompetence:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
 3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů  poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

V minulém období pracovali ve školské radě:

za zákonné zástupce za zřizovatele za pedagogické pracovníky
Ing. Ivo Březina Mgr. Jan Škrášek Mgr. Jiřina Krábková

 

Děkujeme všem členům rady za odvedenou práci ve prospěch školy v minulém funkčním období.

V průběhu ledna proběhnou doplňovací volby do školské rady také u zástupců pedagogických pracovníků.

Nové složení školské rady bude zveřejněno na http://zssobesice.cz/ .

Seznam všech navržených kandidátů je vyvěšen na webových stránkách školy a na nástěnce školy.

 

Menu ZŠ