Zeiberlichova 49

Aktuality MŠ

 

 


 

UPOZORNĚNÍ

V pátek 2. 10. 2020 bude ve třídě Motýlků omezený provoz do 12:00h z důvodu konání voleb.
Děkujeme za pochopeni

 


 

Zahajovací třídní schůzka rodičů všech dětí
(třídy Motýlci, Hvězdičky, Sluníčka)

se koná v úterý 15. 9. 2020 od 16:00h v přízemí budovy detašovaného pracoviště Síčka 1a ve třídě Sluníček. 

Pro klidný a nerušený průběh prosíme rodiče, aby se dostavili bez dětí

 


 

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k nestálé situaci ohledně Covidu-19 pro bezpečnost dětí zůstává v platnosti:

– Rozestupy rodičů v šatnách MŠ
– Omezení shromáždění před školkou a na školní zahradě
Prosíme, aby každé dítě mělo svoji lahev s pitím (podepsanou)
Vstup do MŠ v rouškách (platí jen pro rodiče)
Žádáme rodiče, aby dětem dali čistou roušku v igelitovém pytlíku (budou nechávat v šatně)

Dále bude platit, že si děti v jídelně nebudou brát samotné svačinu. Budeme dbát na zvýšenou hygienu po celý den. Více větrat prostory. Stále se bude používat dezinfekce. Zajistíme minimální kontakt s okolím. Pokud dítě bude mít příznaky onemocnění, rodič je povinen si co nejdříve pro dítě přijet, po uzdravení musí donést potvrzení od lékaře.

Děkujeme za pochopení

 


 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Třídní schůzka se uskuteční v pondělí 17. 8. 2020 v 16:00h v budově detašovaného pracoviště Síčka 1a
ve třídě
Hvězdiček

Dostavte se prosím bez dětí

 


 

Z důvodu opatření MŠMT se akce bude konat bez rodičů. Děkujeme za pochopení.

 


 

Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání

03/2020 – 400,- Kč
04/2020 –     0,- Kč
05/2020 –     0,- Kč
06/2020 – 400,- Kč

Prázdniny:

07/2020 – 100,- Kč
08/2020 – 200,- Kč

 


 

Provoz MŠ – hlavní prázdniny 2020

Provoz MŠ – hlavní prázdniny

 


 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021


 

Dodatek k provozu MŠ od 25.5.2020

  1. Příchod dětí do školky je od 6:30 do 8:00, z důvodu následné dezinfekce podlah
  2. Budou se otvírat dvě oddělení na MŠ Síčka 1a a to třída Sluníček a Hvězdiček, třída Motýlků bude rozdělena.
    Seznam dětí do které má jít třídy bude na dveřích školky
  3. Děti na základě doporučení MŠMT budou výuku trávit co nejvíce na školní zahradě, kde se třídy budou střídat

Děkujeme za pochopení

Ivana Bejlovcová – vedoucí učitelka

 


 

Zahájení provozu MŠ

25.5.2020 se otvírá provoz MŠ, prosíme o přečtení pokynů:

Provoz MŠ Zeiberlichova a Síčka – viz příloha
Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019:2020 – vydané MŠMT – viz příloha

Před nástupem dítěte do MŠ musí rodič donést podepsané – Čestné prohlášenío neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory ke stažení  zde.

Pro zajištění obědů potřebujeme závazné přihlášení dítěte do 20.5.2020 buď na e-mail skolka@zssobesice.cz nebo osobně ve středu 20. 5. 2020 od 9 do 11 hod.

 


 

INFORMACE ze školní jídelny

Vážení rodiče dětí MŠ,

Strava bude dovážena ze ŠJ nám. Svornosti. Děti jsou přihlášeny na celodenní stravování.

Stravné činí na 1 den 40,- Kč a celkem tedy za období 25.5 až 30.6. činí 27 dnů x 40,- Kč tj. 1 080,- Kč bez prázdninového provozu. Děti s odkladem platí 42,- Kč na den tj. 1 134,- Kč.

Platba by měla být uskutečněna z účtu rodičů na účet ŠJ –  27-582 925 0207/0100, pokud možno pod variabilním číslem, což je číslo dítěte, které vám bylo přiděleno začátkem školního roku, tak aby mohla být platba správně registrována nebo pod jménem rodiče.

Odhlášení obědů  jen  na email   jidelna.zeiberlichova@seznam.cz,  výjimečně na můj soukromý mobil 605 588 245,
vše jen do 10 hod. předešlého dne. Pondělní ranní odhlášení nelze brát v úvahu.

Prázdninový provoz a přihlášky  na těchto 7 dní budeme řešit v červnu.

Věřím ve vaši dobrou vůli nám jako zaměstnancům školy vyjít vstříc. Děkujeme.

Ing. Hanzelková Alena – ved. ŠJ

 


 

ŠVP bude zrušena peníze se budou vracet od 25.5.2020 ve své třídě

 


 

UPOZORNĚNÍ

Pro rodiče dětí co navštěvovali edukativně stimulační skupiny, pokud mají zájem vyzvednout si materiály,
tak mohou vždy ve středu od 9:00 do 10:00 hod. na MŠ Síčka 1a

 


 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19

Podání žádosti – sběr přihlášek – 4. 5. a 5. 5. 2020
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky: 7h6mj3h)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat jen prostý email! (e-mail: info@zssobesice.cz)
  3. poštou (ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49, 644 00 Brno)
  4. osobní podání: v MŠ Síčka 1a – ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020 od 9:00 do 12: 00h

Doklady k zápisu:
– Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
– Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
– Doložení řádného očkování dítěte – nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace
Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

Veškeré informace naleznete na:
https://zapisdoms.brno.cz/poradna/mimoradna-opatreni

 


 

UPOZORNĚNÍ rodičům dětí mateřské školy!!!

Od pondělí dne 16. 3. 2020 pro provoz mateřské školy platí rozhodnutí ředitelky školy zveřejněné v aktualitách ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49

 


 

MUZIKOTERAPIE

Ve středu 12. 2. 2020 prožili příjemné dopoledne s Muzikoterapií (pokračování programu „Kdysi dávno“). Všechny děti měly možnost si tentokrát na netradiční nástroje samy zahrát a z blízka si je prohlédnout. Hudební dopoledne se všem moc líbilo.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

KARNEVAL ZŠ A MŠ

V neděli 9. 2. 2020 se konal společný karneval ZŠ a MŠ Zeiberlichova v sále restaurace SUP.
Pro zúčastněné příjemně prožité odpoledne – krásné masky, tanec, soutěže a tombola…

Fotografie pro vzpomínku volně k nahlédnutí najdete  ZDE

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – zdravotní sestřička

V úterý 28. 1. 2020 prožili naši předškoláci opět zajímavé dopoledne tentokrát se zdravotní sestřičkou Janou a s pohádkou z cyklu „Byl jeden život“.

Fotografie ze  setkání naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – paní kadeřnice

V pondělí 13. 1. 2020 dopoledne se naši předškoláci seznámili blíže s prací paní kadeřnice.

Fotografie od paní učitelky Jitky naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

NABÍDKA PLAVÁNÍ v II. pololetí

První hodina plavání začíná 6. 2. 2020

Lekcí je celkem 15 – cena za lekci se zvýšila na 165,-Kč (90,- Kč/hod + 75,-  Kč doprava)
Cena za celý kurz činí 2.475,- Kč na dítě (při absenci dítěte se peníze nevrací)

Kurz probíhá jednou týdně vždy ve čtvrtek

 


 

Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům naší školy krásné Vánoce a hodně zdraví, lásky a radosti v roce 2020

kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ

 


 

VÁNOČNÍ  BESÍDKA

se konala
ve středu 18. 12. 2019 od 16:00h ve třídě Hvězdiček a Sluníček a
ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 16:00h ve třídě Motýlků

Paní učitelky s dětmi připravily krátké vystoupení, pro navození sváteční atmosféry.
Hodné maminky, přinesly dětem za odměnu na ochutnání cukrovíčko. Děkujeme jim mnohokrát.
Všechny děti i paní učitelky měly velkou radost, že se jejich snažení všem líbilo.
Bylo to pro nás všechny příjemné, milé a sváteční, zakončení letošního roku.

 


 

MAMAS & NINOS

V pátek 13. 12. 2019 třídě Sluníček zpříjemnilo dopoledne vystoupení hudební skupiny maminek – MAMAS & NINOS. Škoda, že hodně dětí bylo nemocných.
Maminkám mnohokrát děkujeme

Foto z vydařeného vystoupení naleznete  ZDE

 


 

MIKULÁŠ V MŠ

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 nás ve školce navštívil Mikuláš, anděl a čert. Jak jejich návštěva probíhala vám přiblíží fotografie, které naleznete  ZDE

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – paní květinářka

Ve středu 4. 12. 2019 dopoledne se naši předškoláci seznámili blíže s prací paní květinářky.

Fotografie od paní učitelky Jitky naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

ČERTOVINY V MŠ

Ve středu 4. 12. 2019 dopoledne se naše školka proměnila v peklíčko s čertíky a čerticemi. Jak to dětem slušelo, můžete zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

VÁNOČNÍ KONCERT

V úterý 3. 12. 2019 jsme společně s dětmi prožily dopoledne plné hudby, krásných melodií, zpěvu a pohybu. Vánoční koncert Mgr. Břetislava Vojkůvky za hudebního doprovodu slečny Lucie dokázal děti zaujmout a navodit radostnou a sváteční atmosféru blížících se Vánoc. Prožitek a zaujetí Hvězdiček, Sluníček i Motýlků můžete zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 jsme se sešli k společnému vánočnímu tvoření. Pod rukama dětí a jejich doprovodu vznikaly hvězdy, stromečky a adventní kalendáře. Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou a tvořivou atmosféru. Fotografie z tvoření naleznete  ZDE

 


 

TETINY

V pátek 15. 11. 2019 k nám do školky přijely pohádkové Tetiny s programem „Zpívání o podzimu.

Děti si s Matyldou a Klotyldou užily spoustu legrace a smíchu. Pouštěly draky, rytmizovaly písničky a zazpívaly si, zahrály si v pohádce „O posledním jablíčku“. Děti se aktivně zapojovaly po dobu celého vystoupení.

Jak moc se všem se veselé podzimní vystoupení líbilo máte možnost zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

MUZIKOTERAPIE

Ve středu 13. 11. 2019 jsme prožili příjemné dopoledne s Muzikoterapií – hudebně prožitkovou aktivitou, která přináší uvolnění a zklidnění organismu. Paní Lenka tentokrát za námi přijela s programem „Kdysi dávno“. Děti se pomocí zvuků rozličných nástrojků přenesly na břeh moře, do pralesa, kde potkaly slony i veselé opičky i do doby dávno minulé. V pohádce se proměnily ve víly a skřítky. Děti byly vtaženy do zvuků netradičních nástrojků, na které měly možnost si i zahrát. Hudební dopoledne se všem líbilo.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – paní zubařka

V úterý 12. 11. 2019 již po druhé přišla za našimi předškoláky přišla paní zubařka.  Děti si vyzkoušely správné čištění zoubků, dozvěděly se, že „Dětská pasta“ je jen na mléčné zoubky. Jak se dětem začnou prořezávat stálé zuby, měly by začít používat pastu „Junior“ nebo „pastu pro dospělé“, která obsahuje více fluoru. Také poslechly si pohádku o nemocném zoubku a vymalovaly omalovánku. Děti čeká ještě jedno milé setkání, při kterém si všechny získané poznatky zopakují.

Fotografie z druhého setkání naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

PROJEKTOVÝ DEN s paní knihovnicí

Na středu 6. 11. 2019 jsme připravily s paní knihovnicí pro naše předškoláky projektový den spojený s návštěvou soběšické knihovny. Děti dostaly malý úkol donést si z domova do MŠ svou oblíbenou knížku a na její téma namalovaný obrázek. Od rána si pak děti přinesené knížky i namalované obrázky prohlížely a povídaly si o nich. Po svačince pak za námi přišla do školky paní knihovnice a děti jí ukazovaly přinesené knížky a namalované obrázky povídaly co a proč namalovaly. Všechny obrázky byly moc pěkné a paní knihovnici udělaly radost, protože plánuje v knihovně udělat z obrázků malou výstavku. Pak nás paní knihovnice zavedla do místní knihovny, kde dětem všechno ukázala a vysvětlila, jak se v knihovně knížky půjčují, jaké knihy zde mohou najít, jak je potřeba se ke knížkám chovat, tak aby dlouho vydržely. Dětem také přečetla pěknou pohádku „Krtek a rybka“, která se všem líbila. Děti si pak mohly knížky a časopisy dle libosti prohlížet. Když děti našly nějakou poškozenou knížku, paní knihovnice jim ukázala, jak je opravuje. Poučný program plný zajímavých informací se našim předškolákům líbil.

Fotografie z projektového dne naleznete ZDE

 


 

PÍSKOVÁNÍ

V pondělí 4. 11. 2019 ve třídě Hvězdiček a Sluníček a v úterý 19. 11. 2019 ve třídě Motýlků se děti seznámí s kreativním tvořením obrázků pomocí písku – pískováním.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

DIVADLO ÚSMĚV

Ve středu 16. 10. 2019 k nám do školky přijelo Divadlo Úsměv s pohádkouMíček Flíček a drak Mrak“. Děti se ve veselé pohádce setkaly s kašpárkem, babičkou, dědečkem, míčkem Flíčkem, drakem Mrakem a dráčaty. Všem dětem se pohádka se líbila. Prohlédněte si společně s dětmi fotografie ve fotogalerii a nechte si pohádku od dětí vypravovat.

Fotografie naleznete  ZDE

 


 

CANISTERAPIE – zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

V pátek 4. 10. 2019 se uskutečnilo jedno ze tří plánovaných setkání našich předškoláků s paní Leou a pejskem Pepou.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o životě a potřebách pejsků.
Paní Lea dětem přiblíží jak se správně starat o čtyřnohého kamaráda a Pepa ukáže, co se může pejsek všechno naučit.

Ukázku z prvního setkání naleznete  ZDE

 


 

JEZÍRKO

Ve středu 25. 9. 2019 jsme se s našimi předškoláky vypravili na výukový program „Mravencovo desatero“ na Jezírko.

Přivítaly nás zde Jana a Světla. Děti se nejdříve náležitě posilnily a pak následoval vlastní výukový program. Jana a Světla i děti rozdělily na dvě skupiny, část programu probíhala ve vnitřních prostorách a část přímo v lese v okolí Jezírka.

Formou didaktických a pohybových her se děti dozvěděly nové informace o vývoji mravence, o životě v mraveništi, z čeho si mravenci mraveniště staví, z jakých částí se skládá mravenčí tělo, jak se spolu dorozumívají, proč se starají o mšice, jaké nepřátele mají, v jakém prostředí žijí, čím se živí a mnoho dalšího.

Ve vnitřních prostorách děti skládaly tělo mravence, vývojové puzzle a v modelu mraveniště si vyzkoušely, jaké je to být mravencem. Děti prolézaly 16 metrů zatočených tmavých a  úzkých chodbiček s vitrínkami s ukázkou výjevů ze života mravenců a plnily úkoly.

Na mravenčí stezce lesem si zahrály i spoustu pohybových her a poznaly jak důležitá je vzájemná spolupráce. Děti zkoušely spolupráci při přenášení nákladu i mravenčí potravy, stavěly mraveniště a zaháněly dravé slunéčko.

Dětem se program líbil a užily si ho. Společně s našimi předškoláky jsme prožili velmi příjemné dopoledne.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

PLAVÁNÍ

Informace pro rodiče dětí, které jsou nahlášené do kurzu plavání:
Letos začínáme 3. 10. 2019

Kurz plavání se koná každý čtvrtek. Přijede si pro nás autobus a odveze nás až na Kraví horu a stejně tak nás po výuce plavání odveze zpět před školku.

Co mají mít děti v batůžku:
– Plavky
– Ručník nebo župan, který dobře saje a dítě si ho pozná
– Holčičky s dlouhými vlasy – hřeben
– Koupací čepice
– Gumové boty k vodě (typu Crocks)

Žádáme rodiče dětí, které budou chodit do plavání, aby nedávali dětem zbytečné cennosti jako např. řetízky, náramky, popřípadě ani hračky. Za tyto nepotřebné věci nezodpovídáme. Jídlo a pití také není třeba, odjíždíme po svačině a hned po příjezdu máme oběd.

 


 
                                           


 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
(vydalo MŠMT pod č. j. 9482/2012-22)

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Byl vytvořen odborníky na předškolní vzdělávání a pedagogy z praxe a je určen Vám, kteří se zajímáte o vzdělávání svého dítěte.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí základní přehled toho, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny výchovné a vzdělávací předpoklady. Mějte však na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné. Každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá naše vzájemná spolupráce.

Text Desatera si můžete stáhnout z přiloženého souboru – Desatero pro rodiče

 


 

UPOZORNĚNÍ

Mateřská škola (detašované pracoviště Síčka 1a) je z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí
po celý den zabezpečena

V době příchodu a rozcházení dětí umožní vstup do MŠ bezpečnostní kód
6:30 – 8:30h – příchod dětí
12:15- 12:45h a 14:30 – 16:30h – rozcházení dětí

Mimo uvedenou dobu bude MŠ uzamčena

 


 

Vážení rodiče, prosíme o pečlivé prostudování  Školního řádu MŠ.
Děkujeme

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit