ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Brno, Zeiberlichova 49  poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. Tým školního poradenského pracoviště tvoří výchovný poradce a školní metodik prevence. Činnost se též uskutečňuje ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřeno na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
 • pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Kontakty:

Telefon: 541 238 227

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Kunovjánková            kunovjankova@zssobesice.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Čeperová        ceperova@zssobesice.cz

Konzultace dle domluvy.

 

Důležité odkazy:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno: www.pppbrno.cz

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež, poradna: www.modralinka.cz

Krizové centrum pro děti a mládež Spondea: www.spondea.cz

Poradenské centrum TRIADA: www.triada-centrum.cz

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz/index.php   

Společnost Podané ruce: www.podaneruce.cz

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti: sladkova@pppbrno.cz

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde