Zeiberlichova 49

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Brno, Zeiberlichova 49  poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. Tým školního poradenského pracoviště tvoří výchovný poradce a školní metodik prevence. Činnost se též uskutečňuje ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy.

 

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřeno na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
 • pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Kontakty:

Telefon: 541238227

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Kunovjánková            kunovjankova@zssobesice.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Irena Klevetová         klevetova.irena@zssobesice.cz

Konzultace dle domluvy.

 

Důležité odkazy:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno: www.pppbrno.cz

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež, poradna: www.modralinka.cz

Krizové centrum pro děti a mládež Spondea: www.spondea.cz

Poradenské centrum TRIADA: www.triada-centrum.cz

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz/index.php   

Společnost Podané ruce: www.podaneruce.cz

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti: sladkova@pppbrno.cz

Menu ZŠ