ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Historie a současnost

skolaPředstavuje se Vám Základní škola Zeiberlichova 49 v Brně – Soběšicích. Je umístěna v krásném prostředí na severu Brna, obklopena lesy.
Naše škola má dlouholetou tradici. Poprvé byla otevřena v roce 1887. Po dlouhá léta byla jednou z nejmenších v Brně. Nejdříve byla malotřídní a později museli žáci po absolvování třetí třídy odcházet na jiné školy v Brně.
V roce 2000 byla dokončena půdní vestavba a rekonstrukce celé školy. Tak se škola rozšířila o další dvě třídy – 4. a 5. třídu. Nyní je zde celý první stupeň.
Škola je vybavena novým nábytkem i novými učebními pomůckami. V roce 2011 jsme se zapojili do projektu EU-peníze školám. Díky úspěsně plněným požadavkům jsme získali finance. Tyto byly použity na vybudování nové počítačové učebny a nakoupení nových počítačů pro žáky i ped.pracovníky. Součástí počítačové učebny je také interaktivní tabule, která je plně využívána během celého školního roku. Součástí školy je kuchyně a jídelna, kde se vaří chutné obědy a připravují pro žáky též přesnídávky. Pro velký zájem z řad veřejnosti se vaří chutná a pestrá strava i pro dospělé strávníky ze Soběšic a okolí.
Od roku 2007 učíme ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu – Zdravá otevřená škola. Tento vzdělávací program byl poctivě vypracován kolektivem pedagogů naší školy. Nemáme v úmyslu děti přetěžovat, ale naopak jim v přátelském duchu pomoci nalézt to správné řešení. Společným úkolem nejen nás učitelů, ale všech zaměstnanců školy je vytvořit přátelské klima, kde pochvala, povzbuzení a motivace bude na denním pořádku. Cílem je, aby děti chodily do školy a ze školy vždy s úsměvem.
deskaSoučástí organizace každého školního roku je návštěva výchovných koncertů, divadelních a filmových představeních, vzdělávacích programů v oblasti ekologie, dopravní výchovy, atd.. Každoročně jezdíme s dětmi na školu v přírodě a školní výlety. Když je pěkné počasí, cvičí žáci na místním lesním hřišti. V roce 2012 se nám splnil sen a byla slavnostně otevřena nová tělocvična, která je součástí základní školy. Moderně vybudovaná tělocvična nahradila obtížné stěhování žáků i učitelů do okolních škol na výuku TV. Dopoledne ji využívají žáci naší školy a v odpoledních a večerních hodinách slouží pro občany nejen naší obce ke sportovním aktivitám.
Velkou pozornost věnujeme také mimoškolním aktivitám a volnému času dětí. Pro žáky nabízíme řadu zájmových kroužků, které jsou bezplatné. Děti mohou navštěvovat také náboženství. Kroužky jsou orientovány na výtvarnou, pracovní, tělesnou výchovu. Velkému zájmu se těší kroužek výpočetní techniky pro děti ze ŠD. Dětem se v kroužcích věnují vychovatelky školní družiny.
V odpoledních hodinách vyučuje v prostorách školy hudební škola „Universum“, kde se učí hře na klavír, flétnu, kytaru a hudební nauka.
Talentovaní žáci se účastní mnoha soutěží a olympiád. Mnozí z nich postupují do dalších kol. Od školního roku 2007/2008 se začalo vyučovat podle „Školního vzdělávacího programu“ s výukou angličtiny od 1. třídy.
Velmi pozorně si všímáme chování dětí ve škole a tím předcházíme jakýmkoli patologickým jevům (šikana, drogy).
Naším cílem je, aby se děti do školy těšily, cítily se ve škole dobře, abychom je zodpovědně připravili k přechodu na jiné školy i do života. Určitě jim zůstanou na naši školu ty nejlepší vzpomínky.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde