Zeiberlichova 49

Roční plán ŠD 2015/2016

 

Roční plán

2015 /2016

 

ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49 , Brno – Soběšice

 

 

 

Celoroční hra   –   Sběratelé klíčů .

 

Děti budou sbírat klíče , kterými na konci školního roku odemknou poklad.

 

 

 

Září

 

I.Klíč k odemykání přátelství

 

Téma :   Naše škola není bludiště

Tématický okruh : Místo , kde žijeme

Společná akce : Pojďme se seznámit

 

Kompetence sociální a interpersonální , občanské

 

Průřezová témata : osobnostní rozvoj , sociální rozvoj , výchova demokratického člověka

 

Zásobník činností : seznámení s pravidly , kouzelná slovíčka , u nás doma , cesta do školy , vyprávění , beseda , malování na toto téma,orientace dětí z I,. třídy ve škole , práce ve skupinách – ,, To jsme my , kresba pohled z prázdnin , didaktické hry , seznámení s počítačem , pohybové hry , pravid. pobyt venku , změny přírody – enviromentální výchova,výzdoba družin,didaktické hry

 

kompetence k řešení problému , kompet. k trávení volného času

 

Cíl : pravidla soužití ve ŠD , navázat kamarádské vztahy , orientace v prostorách školy

Obsah : máme nové kamarády , učíme se žít spolu a vedle sebe , škola – místo , které znám a kam patřím

Očekávané výstupy : znát kamarády , podílet se na vytváření estetického prostředí , umět pomoci mladšímu kamarádovi , spolupráce při hrách ,

 

I . projektový den – Klíč

 

Říjen

 

II.Klíč podzimu

 

Téma : Barvy , barvičky

Tématický okruh : Rozmanitosti přírody

Komp. k trávení volného času , ekologie , kompetence k učení

Průřezové téma : enviromentální výchova

 

Společná akce : Den zvířat /4.října / – péče o zvířátka , soutěž v družstvech o nejpovedenější zvířátko

Za dobrodružstvím do přírody-Den stromů/20.října/

 

Stavíme z přírodního materiálu

 

Rekordyáda – soutěž v pouštění draků

komp. sociální a interpersonální , k trávení volného času

průřez.témeata : envirom.,soc.rozvoj

 

Zásobník činností :zahájení činnosti kroužků, soutěž o znalce stromů , výtvarné činnosti , kouzelná slovíčka , návštěva knihovny , hry s barvami , příprava na vyučování , omalovánky a vystřihovánky s podz. tematikou , sběr přírodnin – koutek přírody , výtvarné pojetí stromu , čtení pohádek , přírodovědné soutěže,modelování

 

Cíl : chápe změny v přírodě , aktivně prožívá krásu a možnosti , které podzim přináší

Obsah : barvy podzimu , podzim a ptáci , podzim a zvířata , podzim a lidé

Očekávané výstupy : prožívat krásu přírody , charakteristické vůně , chuti , třídí poznatky

 

II . projektový den : Utíkáme do přírody

III. Halloweenské spaní / 1 . – 2 . třída /

 

Listopad

 

III.Klíč k odemykání výjimečných schopností

 

Tématický okruh : Lidé a čas

Téma : Hlava ani ruce nezahálí

 

Společná akce : Soutěž v luštění křížovky

 

Komp. k trávení volného času , pracovní , komunikativní , řešení problému

Průřezové téma – soc. rozvoj , envir.výchova , mediální

 

Rekordyáda : přetahování

 

Zásobník činností : návštěva knihovny , besedy o stolování , podzim v přírodě , obrázky podz.listů , sběr podz.plodů , fantazijní malba do mokré klovatiny , výroba skřítků a strašídýlek , komunitní kruh – vyprávění příběhů z četby o strašdlech a skřítcích,dlabání dýní – Halloween,

 

Cíl : rozvíjení fantazie a estetické vnímání , pojmenování svých výtvorů – umět určit dobré a špatné vlastnosti

Obsah : fantazie , umět být lepším – co mohu udělat já ?

Očekávané výstupy : učí se vyjadřovat své pocity , učit se sám sebe poznávat ,

 

 

Prosinec

 

IV.Klíč adventu

Tém.okruh : Lidé kolem nás

Lidé a čas

komp.interpers. a sociální , komunikativní ,

Průřezové téma – multikulturní , výchova demokratického člověka , mediální

 

Téma : Na vánoce dlúhé noce

 

Zásobník činností : návštěva knihovny , výroba dárků , malování a kreslení s

vánoční tématikou , výzdoba ŠD , nástěnky , vánoční koledy , hry na sněhu , komun. kruh – beseda o vánocích , nástěnky , výzdoba školy pozorování výzdoby ve městě , modelování prohlížení ilustrací s vánoční tematikou

 

Cíl : zná aktivně ván . Zvyky a tradice , využití etnik ve škole , prožívá emoce , napětí , učí se je vyjadřovat

Obsah : Těšíme se na Mikuláše

Vůně vánoc doma , vánoce v hudbě , poezii , proze

Očekávané výstupy : poznává a prožívá nejen radost z dostávání dárků , ale i radost z dávání dárků / dárkem může být i úsměv , pohlazení /

IV . projektový den – Čertovská diskotéka

 

 

Leden

 

V.Klíč sportu – ,,Tělo do pohybu dáme

 

Tématický okruh : Člověk a jeho zdraví

Téma : Zimní radovánky

 

V . projektový denSoběšicko – útěchovská superstar

 

Kompetence komun. , personální , k trávení volného času

Průřezové téma – vých. demokratického člověka , soc. a morální rozvoj , mediální výchova

 

Zásobník činností : vyprávění pohádek , příběhů dle vlastního námětu , návštěva knihovny , kouzlení , , malování a kreslení zimních sportů , přírody , povídání o zdraví , tělo do pohybu dáme , komunitní kruh – co všechno bys dělal ve ŠD , vyprávění o víkendových aktivitách , bruslení , bobování,vypracování dom.úloh , did.hry,příprava na superstar – kouzla,malování,zpěv,

 

Cíl : poznává hlavní zásady zdravého životního stylu , učí se samostatnosti o správném rozhodování

Obsah : Co udělat proto , abychom byli zdraví , oblečení , otužování , jídelníček , vitamíny

jsem nemocný , kdy říci Ano a kdy Ne – prevence rizikového chování a závislostí

Očekávané výstupy : Využití účelně volný čas , dokončovat započatou činnost , má radost z vykonané práce , uvědomuje si nebezpečí spojené s rizikovým chováním , zaujímá správný postoj učí se vyhodnotit a rozhodnout

 

Únor

 

VI.Klíč fantazie

Tématický okruh : Lidé a čas

 

Téma : Masopust

 

Komp. k trávení volného času , pracovní

Průřezové téma – soc.rozvoj,mediální a interpersonální

Zásobník činností : modní přehlídka , soutěže , vyrábíme masky , návštěva knihovny , soutěže v piškvorkách , komun. kruh – vyprávění o rodině , jak si pomáháme , vztahové scénky , kresba na masopust, , sebereflexe – koho mám rád , motivační vyprávění – jak se k sobě chováme , domácí úkol – udělej dnes druhému, radost,modelování , skládání z bar.papíru,koláže

 

Cíl : citový vztah ke členům rodiny , význam domova , cítí potřebu někam patřit

Obsah : Moje rodina , můj domov kouzlo kouzelných slovíček

Očekávané výstupy : zdravé seběvědomí , posilování vztahu k dětem , osvojuje si základy slušného chování,umět ocenit práci ostatních-pochvala,porozumění

 

VI . projektový den – – Módní přehlídka

 

 

Březen

 

VII.Klíč vypravěče

Tématický okruh : Místo , kde žijeme

                                   Rozmanitosti přírody

Téma : Poznej své město

               Přivítání jara

               Měsíc knihy

 

Komp. k řešení problému , k učení , k trávení volného času , pracovní

Průřezové téma : mediální výchova , enviromentální , výchova demokratického občana

                                                    

Zásobník činností : průvodce městem , , návštěva knihovny , malování , kreslení , výroba města z různého materiálu , téma jara v činnostech , ochrana přírody , říkadla pranostiky spojené s jarem , měsíc knihy , vypávění , beseda o knihách , hrajeme si na ilustátory , malý zahradník , velikonoční tematika,,výzdoba ve škole i před školou

Cíl : poznat své město , historii , orientace v místě bydliště , rozšíření vědomostí o knihách,velikonoční zvyky

Obsah : vyhledává a třídí poznatky o svém městě,

Očekávané výstupy : poznávání názvu ulic , městských částí , umět se rozhodnout

 

Rekordyáda – Družinový šplhoun

 

 

Duben

 

VIII.Klíč Země

Tématický okruh : Lidé kolem nás

 Lidé a čas

Rozmanitosti přírody

 

Téma : Prstem po mapě

Den Země

 

komp. komunikativní , občanská , k trávení volného času , pracovní

Průřezové téma : výchova k myšlení v evropských souvislostech , osobnostní , výchova demokratického občana ., multikultur. výchova , envirom. výchova

 

Zásobník činností : návštěva knihovny , komun. besedy o cizích státech – využití etnik ve škole , kreslení zážitků z cizích států , využití výuky jazyků , kreslení a malování na téma : Den Země , vycházky do lesa , význam ochrany živ. prostředí

Cíl : učí se znát kulturu jiných etnik ,význam ekologie

Obsah : Česká republika – země , ve které žiji

rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody

 

Očekávané výstupy : ujasnit si , že mezi námi žijí lidé s odlišnou kulturou , respektovat se navzájem , snažit se být vnímavý k přírodě , chránit přírodu

 

VII.projektový den- Olympiáda

VIII . projektový den Čarodějné spaní

 

Květen

 

IX.Klíč bezpečí

 

Tématický okruh : Člověk a jeho zdraví

Místo , kde žijeme

Téma : Malý doktor

Komp. sociální , interpers. , občanská , k učení

Průřezové téma : soc.a osobnostní

 

Zásobník činností : vyprávění zkušeností dětí , seznámení s pravidly sil.provozu , návštěva hasičské zbrojnice , PC hry s dopr.tematikou , malba , kresba s dopr. tematikou , návštěva knihovny , pohybové hry , nácvik první pomoci , Linka bezpečí – funkce , tel. čísla Policie ČR , městské policie , záchranné služby dárky pro maminky,

Průřezové téma : osobn. a soc. vývoj , výchova demokratického občana , mediální výchova

Cíl : znát základní dopr. značky , učit se pohotově reagovat v zátěžových situacích

Obsah : seznámení s možným nebezpečím kolem ná , už vím proč , už vím jak – /tel. čísla a přivolání pomoci /

Hrajeme a sportujeme bezpečně , pomoci handicapovaným , Jen dva prstíčky strčíme , hned zase půjdeme – / problematika delikventních lidí /

Očekávané výstupy : ujasnit si možné nebezpečí při hře , umět se rozhodnout , správně vyhodnotit situaci / nebezpečné nabídky od neznámých lidí /,význam rodiny- moje bezpečí

 

 

Červen

 

X.Prázdninový klíč

Tématický okruh : Lidé kolem nás

                             Lidé a čas

Téma : Jedeme do finále

IX . projektový den : MDD – Stopovaná

 

Kompetence k trávení volného času , pracovní , soc . a interpersonální

Průřezová témata : osobn. , výchova demokratického člověka ,

 

Zásobník činností : využití spolupráce s hasiči , kreslení na chodník , morseovka , zhodnocení školního roku ve ŠD , vycházky , komun.kruh – vyprávění o prázdninách , děti samy hodnotí činnost ve ŠD pohybové a míčové hry v přírodě ,

Cíl : Prohlubovat své vztahy navzájem , chránit si zdraví – je to dar , nezapomínat během prázdnin na vou bezpečnost , účelně využívat volný čas

Obsah : Těšíme se na prázdniny , co jsem za rok dokázal ,

Očekávané výstupy : nezapomínat někomu udělat radost , pomoci , zachovat se vždy jako kamarád , umění naslouchat druhému,vyhodnocení soutěže

 

Finanční,čtenářskou,inform.gramotnost a preventivní výchova bude rozvíjena převážně v odpočinkové a společensko – vědní činnosti.

 

 

 

 

V Brně 30 . 8 .2015                                                             Vypracovala : M . Střížová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu ZŠ