ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Roční plán ŠD 2015/2016

 

Roční plán

2015 /2016

 

ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49 , Brno – Soběšice

 

 

 

Celoroční hra   –   Sběratelé klíčů .

 

Děti budou sbírat klíče , kterými na konci školního roku odemknou poklad.

 

 

 

Září

 

I.Klíč k odemykání přátelství

 

Téma :   Naše škola není bludiště

Tématický okruh : Místo , kde žijeme

Společná akce : Pojďme se seznámit

 

Kompetence sociální a interpersonální , občanské

 

Průřezová témata : osobnostní rozvoj , sociální rozvoj , výchova demokratického člověka

 

Zásobník činností : seznámení s pravidly , kouzelná slovíčka , u nás doma , cesta do školy , vyprávění , beseda , malování na toto téma,orientace dětí z I,. třídy ve škole , práce ve skupinách – ,, To jsme my , kresba pohled z prázdnin , didaktické hry , seznámení s počítačem , pohybové hry , pravid. pobyt venku , změny přírody – enviromentální výchova,výzdoba družin,didaktické hry

 

kompetence k řešení problému , kompet. k trávení volného času

 

Cíl : pravidla soužití ve ŠD , navázat kamarádské vztahy , orientace v prostorách školy

Obsah : máme nové kamarády , učíme se žít spolu a vedle sebe , škola – místo , které znám a kam patřím

Očekávané výstupy : znát kamarády , podílet se na vytváření estetického prostředí , umět pomoci mladšímu kamarádovi , spolupráce při hrách ,

 

I . projektový den – Klíč

 

Říjen

 

II.Klíč podzimu

 

Téma : Barvy , barvičky

Tématický okruh : Rozmanitosti přírody

Komp. k trávení volného času , ekologie , kompetence k učení

Průřezové téma : enviromentální výchova

 

Společná akce : Den zvířat /4.října / – péče o zvířátka , soutěž v družstvech o nejpovedenější zvířátko

Za dobrodružstvím do přírody-Den stromů/20.října/

 

Stavíme z přírodního materiálu

 

Rekordyáda – soutěž v pouštění draků

komp. sociální a interpersonální , k trávení volného času

průřez.témeata : envirom.,soc.rozvoj

 

Zásobník činností :zahájení činnosti kroužků, soutěž o znalce stromů , výtvarné činnosti , kouzelná slovíčka , návštěva knihovny , hry s barvami , příprava na vyučování , omalovánky a vystřihovánky s podz. tematikou , sběr přírodnin – koutek přírody , výtvarné pojetí stromu , čtení pohádek , přírodovědné soutěže,modelování

 

Cíl : chápe změny v přírodě , aktivně prožívá krásu a možnosti , které podzim přináší

Obsah : barvy podzimu , podzim a ptáci , podzim a zvířata , podzim a lidé

Očekávané výstupy : prožívat krásu přírody , charakteristické vůně , chuti , třídí poznatky

 

II . projektový den : Utíkáme do přírody

III. Halloweenské spaní / 1 . – 2 . třída /

 

Listopad

 

III.Klíč k odemykání výjimečných schopností

 

Tématický okruh : Lidé a čas

Téma : Hlava ani ruce nezahálí

 

Společná akce : Soutěž v luštění křížovky

 

Komp. k trávení volného času , pracovní , komunikativní , řešení problému

Průřezové téma – soc. rozvoj , envir.výchova , mediální

 

Rekordyáda : přetahování

 

Zásobník činností : návštěva knihovny , besedy o stolování , podzim v přírodě , obrázky podz.listů , sběr podz.plodů , fantazijní malba do mokré klovatiny , výroba skřítků a strašídýlek , komunitní kruh – vyprávění příběhů z četby o strašdlech a skřítcích,dlabání dýní – Halloween,

 

Cíl : rozvíjení fantazie a estetické vnímání , pojmenování svých výtvorů – umět určit dobré a špatné vlastnosti

Obsah : fantazie , umět být lepším – co mohu udělat já ?

Očekávané výstupy : učí se vyjadřovat své pocity , učit se sám sebe poznávat ,

 

 

Prosinec

 

IV.Klíč adventu

Tém.okruh : Lidé kolem nás

Lidé a čas

komp.interpers. a sociální , komunikativní ,

Průřezové téma – multikulturní , výchova demokratického člověka , mediální

 

Téma : Na vánoce dlúhé noce

 

Zásobník činností : návštěva knihovny , výroba dárků , malování a kreslení s

vánoční tématikou , výzdoba ŠD , nástěnky , vánoční koledy , hry na sněhu , komun. kruh – beseda o vánocích , nástěnky , výzdoba školy pozorování výzdoby ve městě , modelování prohlížení ilustrací s vánoční tematikou

 

Cíl : zná aktivně ván . Zvyky a tradice , využití etnik ve škole , prožívá emoce , napětí , učí se je vyjadřovat

Obsah : Těšíme se na Mikuláše

Vůně vánoc doma , vánoce v hudbě , poezii , proze

Očekávané výstupy : poznává a prožívá nejen radost z dostávání dárků , ale i radost z dávání dárků / dárkem může být i úsměv , pohlazení /

IV . projektový den – Čertovská diskotéka

 

 

Leden

 

V.Klíč sportu – ,,Tělo do pohybu dáme

 

Tématický okruh : Člověk a jeho zdraví

Téma : Zimní radovánky

 

V . projektový denSoběšicko – útěchovská superstar

 

Kompetence komun. , personální , k trávení volného času

Průřezové téma – vých. demokratického člověka , soc. a morální rozvoj , mediální výchova

 

Zásobník činností : vyprávění pohádek , příběhů dle vlastního námětu , návštěva knihovny , kouzlení , , malování a kreslení zimních sportů , přírody , povídání o zdraví , tělo do pohybu dáme , komunitní kruh – co všechno bys dělal ve ŠD , vyprávění o víkendových aktivitách , bruslení , bobování,vypracování dom.úloh , did.hry,příprava na superstar – kouzla,malování,zpěv,

 

Cíl : poznává hlavní zásady zdravého životního stylu , učí se samostatnosti o správném rozhodování

Obsah : Co udělat proto , abychom byli zdraví , oblečení , otužování , jídelníček , vitamíny

jsem nemocný , kdy říci Ano a kdy Ne – prevence rizikového chování a závislostí

Očekávané výstupy : Využití účelně volný čas , dokončovat započatou činnost , má radost z vykonané práce , uvědomuje si nebezpečí spojené s rizikovým chováním , zaujímá správný postoj učí se vyhodnotit a rozhodnout

 

Únor

 

VI.Klíč fantazie

Tématický okruh : Lidé a čas

 

Téma : Masopust

 

Komp. k trávení volného času , pracovní

Průřezové téma – soc.rozvoj,mediální a interpersonální

Zásobník činností : modní přehlídka , soutěže , vyrábíme masky , návštěva knihovny , soutěže v piškvorkách , komun. kruh – vyprávění o rodině , jak si pomáháme , vztahové scénky , kresba na masopust, , sebereflexe – koho mám rád , motivační vyprávění – jak se k sobě chováme , domácí úkol – udělej dnes druhému, radost,modelování , skládání z bar.papíru,koláže

 

Cíl : citový vztah ke členům rodiny , význam domova , cítí potřebu někam patřit

Obsah : Moje rodina , můj domov kouzlo kouzelných slovíček

Očekávané výstupy : zdravé seběvědomí , posilování vztahu k dětem , osvojuje si základy slušného chování,umět ocenit práci ostatních-pochvala,porozumění

 

VI . projektový den – – Módní přehlídka

 

 

Březen

 

VII.Klíč vypravěče

Tématický okruh : Místo , kde žijeme

                                   Rozmanitosti přírody

Téma : Poznej své město

               Přivítání jara

               Měsíc knihy

 

Komp. k řešení problému , k učení , k trávení volného času , pracovní

Průřezové téma : mediální výchova , enviromentální , výchova demokratického občana

                                                    

Zásobník činností : průvodce městem , , návštěva knihovny , malování , kreslení , výroba města z různého materiálu , téma jara v činnostech , ochrana přírody , říkadla pranostiky spojené s jarem , měsíc knihy , vypávění , beseda o knihách , hrajeme si na ilustátory , malý zahradník , velikonoční tematika,,výzdoba ve škole i před školou

Cíl : poznat své město , historii , orientace v místě bydliště , rozšíření vědomostí o knihách,velikonoční zvyky

Obsah : vyhledává a třídí poznatky o svém městě,

Očekávané výstupy : poznávání názvu ulic , městských částí , umět se rozhodnout

 

Rekordyáda – Družinový šplhoun

 

 

Duben

 

VIII.Klíč Země

Tématický okruh : Lidé kolem nás

 Lidé a čas

Rozmanitosti přírody

 

Téma : Prstem po mapě

Den Země

 

komp. komunikativní , občanská , k trávení volného času , pracovní

Průřezové téma : výchova k myšlení v evropských souvislostech , osobnostní , výchova demokratického občana ., multikultur. výchova , envirom. výchova

 

Zásobník činností : návštěva knihovny , komun. besedy o cizích státech – využití etnik ve škole , kreslení zážitků z cizích států , využití výuky jazyků , kreslení a malování na téma : Den Země , vycházky do lesa , význam ochrany živ. prostředí

Cíl : učí se znát kulturu jiných etnik ,význam ekologie

Obsah : Česká republika – země , ve které žiji

rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody

 

Očekávané výstupy : ujasnit si , že mezi námi žijí lidé s odlišnou kulturou , respektovat se navzájem , snažit se být vnímavý k přírodě , chránit přírodu

 

VII.projektový den- Olympiáda

VIII . projektový den Čarodějné spaní

 

Květen

 

IX.Klíč bezpečí

 

Tématický okruh : Člověk a jeho zdraví

Místo , kde žijeme

Téma : Malý doktor

Komp. sociální , interpers. , občanská , k učení

Průřezové téma : soc.a osobnostní

 

Zásobník činností : vyprávění zkušeností dětí , seznámení s pravidly sil.provozu , návštěva hasičské zbrojnice , PC hry s dopr.tematikou , malba , kresba s dopr. tematikou , návštěva knihovny , pohybové hry , nácvik první pomoci , Linka bezpečí – funkce , tel. čísla Policie ČR , městské policie , záchranné služby dárky pro maminky,

Průřezové téma : osobn. a soc. vývoj , výchova demokratického občana , mediální výchova

Cíl : znát základní dopr. značky , učit se pohotově reagovat v zátěžových situacích

Obsah : seznámení s možným nebezpečím kolem ná , už vím proč , už vím jak – /tel. čísla a přivolání pomoci /

Hrajeme a sportujeme bezpečně , pomoci handicapovaným , Jen dva prstíčky strčíme , hned zase půjdeme – / problematika delikventních lidí /

Očekávané výstupy : ujasnit si možné nebezpečí při hře , umět se rozhodnout , správně vyhodnotit situaci / nebezpečné nabídky od neznámých lidí /,význam rodiny- moje bezpečí

 

 

Červen

 

X.Prázdninový klíč

Tématický okruh : Lidé kolem nás

                             Lidé a čas

Téma : Jedeme do finále

IX . projektový den : MDD – Stopovaná

 

Kompetence k trávení volného času , pracovní , soc . a interpersonální

Průřezová témata : osobn. , výchova demokratického člověka ,

 

Zásobník činností : využití spolupráce s hasiči , kreslení na chodník , morseovka , zhodnocení školního roku ve ŠD , vycházky , komun.kruh – vyprávění o prázdninách , děti samy hodnotí činnost ve ŠD pohybové a míčové hry v přírodě ,

Cíl : Prohlubovat své vztahy navzájem , chránit si zdraví – je to dar , nezapomínat během prázdnin na vou bezpečnost , účelně využívat volný čas

Obsah : Těšíme se na prázdniny , co jsem za rok dokázal ,

Očekávané výstupy : nezapomínat někomu udělat radost , pomoci , zachovat se vždy jako kamarád , umění naslouchat druhému,vyhodnocení soutěže

 

Finanční,čtenářskou,inform.gramotnost a preventivní výchova bude rozvíjena převážně v odpočinkové a společensko – vědní činnosti.

 

 

 

 

V Brně 30 . 8 .2015                                                             Vypracovala : M . Střížová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde