ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Aktuální informace

Vážení rodiče,

prosím věnujte zvýšenou pozornost této informaci.

Děti v MŠ a žáci ZŠ mají nárok na stravu za zvýhodněnou cenu, tedy za cenu potravin pouze v době pobytu v MŠ a ZŠ, kdy se zúčastní vyučovacího a výchovného procesu.

V případě onemocnění dítěte, žáka nebo jeho nepřítomnosti z jakýchkoliv důvodů tj. první den neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení, § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. z 8.3. 2005 o školním stravování, mají rodiče možnost si po telefonické domluvě vyzvednout stravu do jídlonosiče ve školní jídelně MŠ Síčka – děti MŠ a žáci ZŠ v školní jídelně základní školy Zeiberlichova 49, Brno a to v době od 11.15 do 11.30 hodin.

Rodiče jsou dále povinni další nepřítomnost dítěte, žáka ať již z jakýchkoliv důvodů oznámit

nejen školskému zařízení, ale i   š k o l n í j í d e l n ě   osobně nebo na telefonním čísle

5 41 23 82 34.

Pokud není strava řádně odhlášena a ŠJ ji v takovém případě připraví, neboť o další nepřítomnosti dítěte či žáka neví,   m u s í   zákonní zástupci uhradit k ceně potravin také provozní náklady spojené s přípravou stravy, což činí na 1 neodhlášený oběd 22,- Kč

Vzhledem k tomu, že kontroly se důsledně zaměřují právě na soulad nepřítomnosti žáka a odhlášení stravy jsme nuceni přijmout následující opatření.

Školní jídelna ve spolupráci se základní školou provede koncem každého měsíce kontrolu docházky v třídních knihách a srovnání se stravovacími archy.

Totéž budeme provádět ve spolupráci s vedením MŠ.

Pokud budou zjištěny nesrovnalosti v docházce ve srovnání se stravovacími archy budou rodičům následující měsíc vystaveny složenky na úhradu provozních nákladů, které musí být zaplaceny

okamžitě.

Je tedy v zájmu Vás rodičů okamžitě informovat o nepřítomnosti dítěte, žáka nejen školské zařízení, ale   i   š k o l n í   j í d e l nu   a stravu odhlásit.

 

Ing. Alena Hanzelková                                                                 PaedDr. Alena Zanettiová

vedoucí školní jídelny                                                                      ředitelka školy

 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde