Zeiberlichova 49

Aktuální informace

Vážení rodiče,

prosím věnujte zvýšenou pozornost této informaci.

Děti v MŠ a žáci ZŠ mají nárok na stravu za zvýhodněnou cenu, tedy za cenu potravin pouze v době pobytu v MŠ a ZŠ, kdy se zúčastní vyučovacího a výchovného procesu.

V případě onemocnění dítěte, žáka nebo jeho nepřítomnosti z jakýchkoliv důvodů tj. první den neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení, § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. z 8.3. 2005 o školním stravování, mají rodiče možnost si po telefonické domluvě vyzvednout stravu do jídlonosiče ve školní jídelně MŠ Síčka – děti MŠ a žáci ZŠ v školní jídelně základní školy Zeiberlichova 49, Brno a to v době od 11.15 do 11.30 hodin.

Rodiče jsou dále povinni další nepřítomnost dítěte, žáka ať již z jakýchkoliv důvodů oznámit

nejen školskému zařízení, ale i   š k o l n í j í d e l n ě   osobně nebo na telefonním čísle

5 41 23 82 34.

Pokud není strava řádně odhlášena a ŠJ ji v takovém případě připraví, neboť o další nepřítomnosti dítěte či žáka neví,   m u s í   zákonní zástupci uhradit k ceně potravin také provozní náklady spojené s přípravou stravy, což činí na 1 neodhlášený oběd 22,- Kč

Vzhledem k tomu, že kontroly se důsledně zaměřují právě na soulad nepřítomnosti žáka a odhlášení stravy jsme nuceni přijmout následující opatření.

Školní jídelna ve spolupráci se základní školou provede koncem každého měsíce kontrolu docházky v třídních knihách a srovnání se stravovacími archy.

Totéž budeme provádět ve spolupráci s vedením MŠ.

Pokud budou zjištěny nesrovnalosti v docházce ve srovnání se stravovacími archy budou rodičům následující měsíc vystaveny složenky na úhradu provozních nákladů, které musí být zaplaceny

okamžitě.

Je tedy v zájmu Vás rodičů okamžitě informovat o nepřítomnosti dítěte, žáka nejen školské zařízení, ale   i   š k o l n í   j í d e l nu   a stravu odhlásit.

 

Ing. Alena Hanzelková                                                                 PaedDr. Alena Zanettiová

vedoucí školní jídelny                                                                      ředitelka školy

 

Menu ZŠ