ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Zásady zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

 1. Olivova nadace, IČO: 437 51 881, se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N vložka 43 (dále jen „Správce“), Vás informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce, nebo v jakém je příslušný subjekt údajů, tedy návštěvník internetových stránek Správce, poskytl za účelem vyřízení jeho nabídky nebo poptávky prostřednictvím on-line formuláře.
 4. Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře, webové stránky, sociálních sítí, vizitek apod.; z veřejně přístupný rejstříků, seznamů a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).
 5. Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:
  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:
    • jméno,
    • příjmení,
    • telefonní číslo,
    • adresa,
    • emailová adresa,
    • bankovní spojení,
    • rodné číslo,
  • další nezbytné údaje pro plnění smlouvy.
 1. Správce zpracovává osobní údaje z důvodu níže uvedených vymezených účelů:
  • plnění zákonných povinností ze strany Správce
  • plnění smlouvy
  • jednání o smluvním vztahu
  • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
  • ochrana práv Správce
  • archivnictví vedené na základě právních předpisů
  • sjednávání schůzky
  • poradenství a konzultační služby
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, v jeho sídle, provozovnách nebo pobočkách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přičemž není vyloučeno zpracování manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu osobních údajů.
 2. Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:
  • finanční ústavy
  • veřejné ústavy
  • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
 1. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce, přičemž vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z příslušných právních předpisů, tak i plynoucí ze závazkového vztahu Správce.
 2. Správce Vás dále informuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR, zejména s článkem 15 až 22 GDPR, že máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.
 3. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Správce tak činí bezplatně.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde