Zeiberlichova 49

Zásady zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

 1. Olivova nadace, IČO: 437 51 881, se sídlem Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N vložka 43 (dále jen „Správce“), Vás informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce nashromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce, nebo v jakém je příslušný subjekt údajů, tedy návštěvník internetových stránek Správce, poskytl za účelem vyřízení jeho nabídky nebo poptávky prostřednictvím on-line formuláře.
 4. Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře, webové stránky, sociálních sítí, vizitek apod.; z veřejně přístupný rejstříků, seznamů a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).
 5. Správce zpracovává níže specifikované kategorie osobních údajů:
  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:
    • jméno,
    • příjmení,
    • telefonní číslo,
    • adresa,
    • emailová adresa,
    • bankovní spojení,
    • rodné číslo,
  • další nezbytné údaje pro plnění smlouvy.
 1. Správce zpracovává osobní údaje z důvodu níže uvedených vymezených účelů:
  • plnění zákonných povinností ze strany Správce
  • plnění smlouvy
  • jednání o smluvním vztahu
  • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
  • ochrana práv Správce
  • archivnictví vedené na základě právních předpisů
  • sjednávání schůzky
  • poradenství a konzultační služby
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, v jeho sídle, provozovnách nebo pobočkách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přičemž není vyloučeno zpracování manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu osobních údajů.
 2. Správce osobní údaje subjektů údajů předává následujícím příjemcům, a to buď na základě právních předpisů, nebo na základě smluvního vztahu:
  • finanční ústavy
  • veřejné ústavy
  • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
 1. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce, přičemž vždy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak z příslušných právních předpisů, tak i plynoucí ze závazkového vztahu Správce.
 2. Správce Vás dále informuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR, zejména s článkem 15 až 22 GDPR, že máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.
 3. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Správce tak činí bezplatně.